1. Mình không hỏi + người không nói = khoảng cách. 2. Mình hỏi rồi + người khôn…

1. Mình không hỏi + người không nói = khoảng cách.
2. Mình hỏi rồi + người không trả lời = rời xa.
3. Mình hỏi + người trả lời = tôn trọng.
4. Mình muốn hỏi + người muốn nói = thấu hiểu nhau.
5. Mình chưa hỏi + người đã nói = tín nhiệm.

Đức Phật đã dạy rằng: “Đôi khi, trở nên tử tế sẽ tốt hơn là trở nên đúng đắn. Chúng ta không cần đến một đầu óc thông minh để nói, mà cần một trái tim kiên nhẫn biết lắng nghe”.

Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình.

_____
Nguồn: Sưu tầmNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *