Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'ĐẾN TUỔ”I 23, CON TRA KHÔNG CÒN ĐẶT NIỀM TIN TUYỆT ĐÔI VÀO TÌNH YÊU NỮA. HỌ HỌC CÁCH KIẾM TIỀN, KÌM NÉN CẢM XÚC RIÊNG VÀ HƯỞNG THỤ. VỚI HỌ, ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ CUỘC SỐNG.'

23 tuổi rồi bạn sẽ hiểu…

23 tuổi rồi bạn sẽ hiểu… ?

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'ĐẾN TUỔ”I 23, CON TRA KHÔNG CÒN ĐẶT NIỀM TIN TUYỆT ĐÔI VÀO TÌNH YÊU NỮA. HỌ HỌC CÁCH KIẾM TIỀN, KÌM NÉN CẢM XÚC RIÊNG VÀ HƯỞNG THỤ. VỚI HỌ, ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ CUỘC SỐNG.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *