5 QUYỂN SÁCH ÔNG VŨ KHUYÊN ĐỌC: 1. Đắc nhân tâm – Dale Carnegie 2. Quốc gia kh…


5 QUYỂN SÁCH ÔNG VŨ KHUYÊN ĐỌC:

1. Đắc nhân tâm – Dale Carnegie
2. Quốc gia khởi nghiệp – Dan Senor & Saul Singer
3. Khuyến học – Fukuzawa Yukichi
4. Không bao giờ là thất bại tất cả là thử thách – Chung Ju Yung
5. 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu – Napoleon Hill

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *