Người Bản Lĩnh, profile picture

6 nguyên tắc văn hóa của công ty sữa top 1 Việt Nam _____________ Nguồn: Ta…

6 nguyên tắc văn hóa của công ty sữa top 1 Việt Nam ?
_____________
Nguồn: Tang Hieu

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'W 6NGUYÊNTÁCH AN HÓA VINAMILK Khi sự việc xảy ra, nguyên nhận đầu tiên chính 3. TÃI chuyện với nhau bằng lượng hóa (Hướng đến kết quả). 4. Đừng noi KHÔNG, hai giải pháp trưá»›c khi chọn Sáng tạo, chủ động). Người lớn không cần người lớn hơn giảm sát (Hợp 5. Bạn là lời nói của BẠN (Chính trực). 6. Bạn là chuyên gia trong lình vực của bạn (Xuất sắc).'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *