Người Bản Lĩnh, profile picture

Ai rồi cũng sẽ nghèo, không nghèo tiền bạc thì nghèo tình cảm thôi. Nhưng ngh…

Ai rồi cũng sẽ nghèo, không nghèo tiền bạc thì nghèo tình cảm thôi. Nhưng nghèo gì chứ nghèo tiền bạc hoài khổ lắm, lo mà cày đi ?Ai rồi cũng sẽ nghèo, không nghèo tiền bạc thì nghèo tình cảm thôi. Nhưng nghèo gì chứ nghèo tiền bạc hoài khổ lắm, lo mà cày đi ?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *