Người Bản Lĩnh, profile picture

“Anh giỏi vậy sao không tự đầu tư mà đi dạy chi cho mệt?” Bạn sẽ xử lý tình…

“Anh giỏi vậy sao không tự đầu tư mà đi dạy chi cho mệt?”

Bạn sẽ xử lý tình huống này ntn khi khách hàng hỏi vậy? ?“Anh giỏi vậy sao không tự đầu tư mà đi dạy chi cho mệt?”

Bạn sẽ xử lý tình huống này ntn khi khách hàng hỏi vậy? ?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *