Anh Grab tạt vào, vội vàng móc ví ra tìm tìm đếm đếm rút đưa cho cô bé 20.000. V…


Anh Grab tạt vào, vội vàng móc ví ra tìm tìm đếm đếm rút đưa cho cô bé 20.000. Vừa đưa tiền vừa xua tay nói “Chú không lấy gì đâu, cầm lấy đang dịch bệnh ngồi đây làm gì về đi” rồi phóng vọt đi rất nhanh… Có lẽ 1 cuốc khách đang đợi, cuốc khách đó có khi chỉ 10-20.000.

Cô bé nhận ra mình bị chụp…

KhácNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *