Người Bản Lĩnh, profile picture

“Anh không quan tâm em học đến lớp bao nhiêu, lớp 3 cũng được, miễn là em làm…

“Anh không quan tâm em học đến lớp bao nhiêu, lớp 3 cũng được, miễn là em làm được!”
– Shark Việt -“Anh không quan tâm em học đến lớp bao nhiêu, lớp 3 cũng được, miễn là em làm được!”
– Shark Việt –

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *