Người Bản Lĩnh, profile picture

BÀI HỌC QUẢN TRỊ CỦA TÀO THÁO: KẺ LÀM VIỆC LỚN TRƯỚC TIÊN PHẢI DÁM LÀM CHỨ KHÔ…

BÀI HỌC QUẢN TRỊ CỦA TÀO THÁO: KẺ LÀM VIỆC LỚN TRƯỚC TIÊN PHẢI DÁM LÀM CHỨ KHÔNG PHẢI NGỒI KHÓC

Tào Tháo là nhà chính trị quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Tuy người đời thường lấy tên ông để mô tả cho sự dối trá, vô liêm sỉ, bất nhân, bất nghĩa nhưng không thể phủ nhận tài năng của con người này. Những bài học về quản trị của Tào Tháo dưới thời Tam Quốc vẫn còn áp dụng được đến ngày nay.

1. Kẻ làm việc lớn, trước tiên là phải dám làm chứ không phải ngồi khóc lóc
Đổng Trác vào kinh đô Lạc Dương, bắt ép thiên tử, điều khiển triều đình, gây họa bách tính, trong ngoài triều không ai không nghiến răng căm giận. Vương Doãn bí mật họp các quan viên kể tội Đổng Trác, ai… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người, râu và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *