Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'NGƯỜIBÁNLÍNH FB.COM/NGUOIBL M/NGUOIBL "NẾU BẠN YÊU CÙNG LÚC 2 NGƯỜI, HÃY CHỌN NGƯỜI THỨ 2. VÌ NẾU ĐÃ YÊU NGƯỜI THỨ NHẤT, CHẲNG CÓ LÝ DO GÌ BẠN LẠI CÓ NGƯỜI THỨ 2." Johnny Depp-'

Bạn đồng ý chứ?

Bạn đồng ý chứ?

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'NGƯỜIBÁNLÍNH FB.COM/NGUOIBL M/NGUOIBL "NẾU BẠN YÊU CÙNG LÚC 2 NGƯỜI, HÃY CHỌN NGƯỜI THỨ 2. VÌ NẾU ĐÃ YÊU NGƯỜI THỨ NHẤT, CHẲNG CÓ LÝ DO GÌ BẠN LẠI CÓ NGƯỜI THỨ 2." Johnny Depp-'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *