Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'KODIASH SHOP Fb.com KodiaVN BẢN LĨNH CỦA MỘT THẰNG ĐÀN ԔNG KHI THẤY THẰNG NÀO VE VÃN NGƯỜI YÊU BẠN, BẠN KHÔNG CẦN LÀM GÌ CẢ, HÃY NHÌN CÁCH HÀNH XỬ CỦA CÃ ẤY. MỘT LÀ BẠN ĐANG CÓ NGƯỜI YÊU MÌNH THẬT SỰ, HAI LÀ BẠN PHẢI TÌM NGƯỜI KHÁC THÔI... CHỈ CÓ THẾ!'

Bản lĩnh của 1 thằng đàn ông

Bản lĩnh của 1 thằng đàn ông


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *