Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '00:30 Chi Tiết Giao Dịch LTENGƯÃIB FB.COM/ Số giao dịch FT21039190441661BNK Người gửi TK người gửi Ngày giao dịch Số tiền Người nhận TK người nhận 07/02 VND 2,992,300 CHO BAN MƯỢN 3 TRIỆU NHƯNG LÚC BẠN TRẢ LÚC NÀO CŨNG THIẾU 7,7 NGHÌN. HỎI BẠN THÌ BẠN BẢO LÀ MÌNH NHIỀU CHUYỆN CÓ MẤY ĐỒNG LẺ MÀ CŨNG TÍNH TOÁN.'

Bạn nghĩ sao? _______ Cre: Ann Ele Vu

Bạn nghĩ sao? ?
_______
Cre: Ann Ele Vu

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '00:30 Chi Tiết Giao Dịch LTENGƯÃIB FB.COM/ Số giao dịch FT21039190441661BNK Người gửi TK người gửi Ngày giao dịch Số tiền Người nhận TK người nhận 07/02 VND 2,992,300 CHO BAN MƯỢN 3 TRIỆU NHƯNG LÚC BẠN TRẢ LÚC NÀO CŨNG THIẾU 7,7 NGHÌN. HỎI BẠN THÌ BẠN BẢO LÀ MÌNH NHIỀU CHUYỆN CÓ MẤY ĐỒNG LẺ MÀ CŨNG TÍNH TOÁN.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *