Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'Nên cưới những người đàn ông có lương tháng ítnhất 50 triệu f NGƯỜIBÁNLI FB.COM NGUOIB Bất cứ người đàn ông nào có lương tháng 50 triệu hay lương 9 -10 con số trở lên mỗi tháng đều là những người đÃn ông thông minh, có chí làm giàu, Äộc lập tự chủ và đáng lấy làm chồng. Chắc chắn đó không thể là những gã đ‘Ãn ông ngu dốt, cù lần và không có chí tiến thủ được.'

Bạn nghĩ sao? __________ Nguồn: dear. vn

Bạn nghĩ sao? ?
__________
Nguồn: dear. vn

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'Nên cưới những người đàn ông có lương tháng ítnhất 50 triệu f NGƯỜIBÁNLI FB.COM NGUOIB Bất cứ người đàn ông nào có lương tháng 50 triệu hay lương 9 -10 con số trở lên mỗi tháng đều là những người đÃn ông thông minh, có chí làm giàu, Äộc lập tự chủ và đáng lấy làm chồng. Chắc chắn đó không thể là những gã đ‘Ãn ông ngu dốt, cù lần và không có chí tiến thủ được.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *