Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÁNLÍNH FB.COM/NGUOIBL Tôi đang ở giai đoạn cuộc đời mà tôi sẽ né bớt các cuộc tranh luận JOHNWIC Thậm chí bạn nói với tôi 1+1=5 JOHN WICk quá tuyệt vời, đỉnh của chóp luôn bạn ơi'

Bạn tích cực, mình lắng nghe Bạn tiêu cực, mình né. Bạn lịch sự, mình lịch sự …

Bạn tích cực, mình lắng nghe
Bạn tiêu cực, mình né.
Bạn lịch sự, mình lịch sự
Bạn yang hồ, mình báo CA ?

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÁNLÍNH FB.COM/NGUOIBL Tôi đang ở giai đoạn cuộc đời mà tôi sẽ né bớt các cuộc tranh luận JOHNWIC Thậm chí bạn nói với tôi 1+1=5 JOHN WICk quá tuyệt vời, đỉnh của chóp luôn bạn ơi'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *