Người Bản Lĩnh, profile picture

Bằng cấp là huy chương đồng. Năng lực là huy chương bạc. Mối quan hệ là huy c…

Bằng cấp là huy chương đồng. Năng lực là huy chương bạc. Mối quan hệ là huy chương vàng. Còn thái độ là quân át chủ bài.
Đừng để bị ghét cái thái độ!Bằng cấp là huy chương đồng. Năng lực là huy chương bạc. Mối quan hệ là huy chương vàng. Còn thái độ là quân át chủ bài.
Đừng để bị ghét cái thái độ!

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *