Người Bản Lĩnh, profile picture

Bình yên nhất là khi đặt lưng lên giường và nhắm mắt lại, trong đầu không có …

Bình yên nhất là khi đặt lưng lên giường và nhắm mắt lại, trong đầu không có gì để nghĩ đến…Bình yên nhất là khi đặt lưng lên giường và nhắm mắt lại, trong đầu không có gì để nghĩ đến…

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *