Người Bản Lĩnh, profile picture

BỐN QUY TẮC TÂM LINH CỦA NGƯỜI ẤN ĐỘ! 1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào …

BỐN QUY TẮC TÂM LINH CỦA NGƯỜI ẤN ĐỘ!

1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả”

Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.

2. Quy tắc thứ hai: “Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra”

Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.

“Không có; Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi…, thì nó hẳn đã khác đi. “

Những gì đã xảy ra… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về sách và văn bản cho biết 'Bốn quy tắc tâm linh của người Ấn Độ 1. Bất cứ người nào bạn gặp chính là người mà bạn cần gặp. 2.Bất Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra. 3. Trong đúng thời điểm. mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào Những gì đã qua, cho qua.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *