Bức ảnh xúc động: “Thầy ơi! Con mất tất cả rồi! Không còn gì cả…Nhà cửa, ba …


Bức ảnh xúc động:
“Thầy ơi! Con mất tất cả rồi!
Không còn gì cả…Nhà cửa, ba mẹ con không còn nữa…”

_______
Mất nhà cửa, tiền bạc còn có thể gây dựng lại được, mất ba mẹ con biết ở với ai…

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *