Cái đầu tiên phải học là giỏi thua, thua mà không nhục, thua mà không đau, mới l…

Cái đầu tiên phải học là giỏi thua, thua mà không nhục, thua mà không đau, mới là kẻ cười sau cùng.

– Tư Mã Ý –


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *