Người Bản Lĩnh, profile picture

Cầm đèn chạy trước ô tô thì… ô tô nó cán! Muốn làm gì thì im lặng mà làm. …

Cầm đèn chạy trước ô tô thì… ô tô nó cán!
Muốn làm gì thì im lặng mà làm. Sau này, dùng kết quả để nói chuyện.Cầm đèn chạy trước ô tô thì… ô tô nó cán!
Muốn làm gì thì im lặng mà làm. Sau này, dùng kết quả để nói chuyện.

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *