Người Bản Lĩnh, profile picture

Càng trưởng thành đàn ông càng chai lì và ít thể hiện cảm xúc, vì anh ta nhận…

Càng trưởng thành đàn ông càng chai lì và ít thể hiện cảm xúc, vì anh ta nhận ra chẳng ai thèm quan tâm đến tâm trạng của mình cả!Càng trưởng thành đàn ông càng chai lì và ít thể hiện cảm xúc, vì anh ta nhận ra chẳng ai thèm quan tâm đến tâm trạng của mình cả!

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *