Người Bản Lĩnh, profile picture

Câu hỏi khó trả lời nhất của đàn ông chưa có sự nghiệp: MÀY YÊU NÓ RỒI LẤY …

Câu hỏi khó trả lời nhất của đàn ông chưa có sự nghiệp:

MÀY YÊU NÓ RỒI LẤY GÌ LO CHO NÓ?Câu hỏi khó trả lời nhất của đàn ông chưa có sự nghiệp:

MÀY YÊU NÓ RỒI LẤY GÌ LO CHO NÓ?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *