Người Bản Lĩnh, profile picture

Câu hỏi tuyển dụng: “Bạn làm việc ở tầng 60 của toà nhà 100 tầng. Bạn bước và…

Câu hỏi tuyển dụng: “Bạn làm việc ở tầng 60 của toà nhà 100 tầng. Bạn bước vào phòng làm việc và thấy 1 quả b.o.m đang đặt trên ghế. Đồng hồ đếm ngược còn 90s, bạn sẽ làm gì?”Câu hỏi tuyển dụng: “Bạn làm việc ở tầng 60 của toà nhà 100 tầng. Bạn bước vào phòng làm việc và thấy 1 quả b.o.m đang đặt trên ghế. Đồng hồ đếm ngược còn 90s, bạn sẽ làm gì?”

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *