Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB.COM /NGUOIBL THỰC RA KHÔ”NG MỘT LOẠI ÁP LỰC NÀO ĐÁNH BẠI ĐƯỢC CON NGƯỜI, CHÚNG TA CHỈ ĐẦU HÀNG TRƯỚC NHỮNG CẢM XÚC TIÊU CỰC CỦA CHÍNH MÌNH MÀ THÔI...'

Chiến hữu nhớ chưa? ;)

Chiến hữu nhớ chưa?

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB.COM /NGUOIBL THỰC RA KHÔ”NG MỘT LOẠI ÁP LỰC NÀO ĐÁNH BẠI ĐƯỢC CON NGƯỜI, CHÚNG TA CHỈ ĐẦU HÀNG TRƯỚC NHỮNG CẢM XÚC TIÊU CỰC CỦA CHÍNH MÌNH MÀ THÔI...'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *