Người Bản Lĩnh, profile picture

Chuẩn quá #J4F

Chuẩn quá ?
#J4F

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 9 người và văn bản cho biết 'KHI ĐÃ THÍCH MỘT NGƯỜI THÌ DÙ HỌ CÓ MẶC MÀU GÌ THÌ BẠN VẪN THÍCH ESUOEA me'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *