Người Bản Lĩnh, profile picture

Có 1 sự thật là: Đồng nghiệp chơi thân đến mấy nhưng khi đã nghỉ làm thì cũn…

Có 1 sự thật là:
Đồng nghiệp chơi thân đến mấy nhưng khi đã nghỉ làm thì cũng thành mối quan hệ xã giao mà thôiCó 1 sự thật là:
Đồng nghiệp chơi thân đến mấy nhưng khi đã nghỉ làm thì cũng thành mối quan hệ xã giao mà thôi

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *