Người Bản Lĩnh, profile picture

Có một kiểu người thường giải quyết mâu thuẫn bằng cách im lặng. Họ không cầ…

Có một kiểu người thường giải quyết mâu thuẫn bằng cách im lặng.
Họ không cần sự thương hại của người khác, thứ họ cần là sự tôn trọng.Có một kiểu người thường giải quyết mâu thuẫn bằng cách im lặng.
Họ không cần sự thương hại của người khác, thứ họ cần là sự tôn trọng.

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *