Có một nơi để về, đó là nhà, có những người để yêu thương, đó là gia đình, có …

Có một nơi để về, đó là nhà,
có những người để yêu thương, đó là gia đình,
có được cả hai, đó là hạnh phúc…Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *