Người Bản Lĩnh, profile picture

Có những thằng bạn từng chia cùng tôi gói mỳ tôm, uống chung ly đen đá. Đến k…

Có những thằng bạn từng chia cùng tôi gói mỳ tôm, uống chung ly đen đá. Đến khi gặp chuyện, bỏ hết sĩ diện mượn có hơn chục tỷ mà nó cũng lắc đầu. Đời!Có những thằng bạn từng chia cùng tôi gói mỳ tôm, uống chung ly đen đá. Đến khi gặp chuyện, bỏ hết sĩ diện mượn có hơn chục tỷ mà nó cũng lắc đầu. Đời!

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *