Người Bản Lĩnh, profile picture

Đa số chúng ta xa quê để lập nghiệp, kiếm sống. Đã bao giờ bạn muốn trở về qu…

Đa số chúng ta xa quê để lập nghiệp, kiếm sống. Đã bao giờ bạn muốn trở về quê hương làm một công việc gì đó, chỉ để gần cha mẹ chưa?Đa số chúng ta xa quê để lập nghiệp, kiếm sống. Đã bao giờ bạn muốn trở về quê hương làm một công việc gì đó, chỉ để gần cha mẹ chưa?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *