Đã từng trải qua thì mới hiểu, Có thấu hiểu thì mới có thể cảm thông, Và cho đ…

Đã từng trải qua thì mới hiểu,
Có thấu hiểu thì mới có thể cảm thông,
Và cho đi sự an nhiên được.Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *