Người Bản Lĩnh, profile picture

Đám đông thường đại diện cho cái sai…

Đám đông thường đại diện cho cái sai…

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÁNLINH INH GƯỜIBAN FB.COM VGU DIBL "NGƯỜI ĐI THEO ĐÁM ĐÔNG THƯỜNG SẼ KHԔNG ĐI XA HƠN ĐÁM ĐÔNG. NGƯỜI ĐI MỘT MÌNH THƯỜNG ĐẶT CHÂN ĐẾN NƠI CHƯA AI TỪNG ĐẾN." -Albert Einstein-'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *