Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GƯỜIBÂNLÍNH FB.COM/ NGUOIBL "ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT KHI TRỞ VỀ NHÀ LÀ PHẢI CÓ MỘT CHIẾC GIƯỜNG ÊM, VÀ TRÊN GIƯỜNG LÀ MỘT NGƯỜI VỢ TỐT." -JackMa -J.c'

Đàn ông đích thực, có vợ mẫu mực là thành công. Đúng chứ?

Đàn ông đích thực, có vợ mẫu mực là thành công.
Đúng chứ?

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GƯỜIBÂNLÍNH FB.COM/ NGUOIBL "ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT KHI TRỞ VỀ NHÀ LÀ PHẢI CÓ MỘT CHIẾC GIƯỜNG ÊM, VÀ TRÊN GIƯỜNG LÀ MỘT NGƯỜI VỢ TỐT." -JackMa -J.c'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *