Người Bản Lĩnh, profile picture

Đàn ông là phải thẳng thắn, thích ai thì cứ inbox trực tiếp mà tỏ tình. Bạn k…

Đàn ông là phải thẳng thắn, thích ai thì cứ inbox trực tiếp mà tỏ tình. Bạn không nói ra thì sao người ta biết đường mà block? ?Đàn ông là phải thẳng thắn, thích ai thì cứ inbox trực tiếp mà tỏ tình. Bạn không nói ra thì sao người ta biết đường mà block? ?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *