Người Bản Lĩnh, profile picture

Đàn ông luôn có 1 áp lực vô hình đó là PHẢI GIÀU. Và áp lực của người phụ nữ…

Đàn ông luôn có 1 áp lực vô hình đó là PHẢI GIÀU.
Và áp lực của người phụ nữ là tìm ra được người đàn ông đó.Đàn ông luôn có 1 áp lực vô hình đó là PHẢI GIÀU.
Và áp lực của người phụ nữ là tìm ra được người đàn ông đó.

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *