Người Bản Lĩnh, profile picture

Đàn ông mà không có phụ nữ thì cũng như con cá không có xe đạp vậy. Ý tôi là…

Đàn ông mà không có phụ nữ thì cũng như con cá không có xe đạp vậy.
Ý tôi là vẫn ổn, chẳng vấn đề gì!Đàn ông mà không có phụ nữ thì cũng như con cá không có xe đạp vậy.
Ý tôi là vẫn ổn, chẳng vấn đề gì!

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *