Đàn ông nói ít một chút, lời nói sẽ có giá trị. Đàn ông nói ít một chút, làm nhi…

Đàn ông nói ít một chút, lời nói sẽ có giá trị. Đàn ông nói ít một chút, làm nhiều một chút.

Đàn ông không cần ăn nói hoa mỹ, khéo léo mà sáo rỗng. Nên học cách quan tâm một chút, tinh tế một chút… chân thành là được.

Đàn ông không nên nói một đằng, làm một nẻo.

Đàn ông có chửi thề cũng không sao, miễn là đừng chửi bậy nhầm chỗ.

Đàn ông cao to, đep trai là ơn trời, nhưng lỡ có thấp một chút, xấu một chút, miễn thật lòng là được.

Đàn ông hài hước một chút thì sẽ thu hút, nhưng lỡ không được thì đừng nên vô duyên.

Đàn ông nóng tính là điều hiển nhiên, nhưng phải biết dằn lòng…Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *