Người Bản Lĩnh, profile picture

Đàn ông trên 30 tuổi mà không có 300 triệu trong tài khoản là kẻ vô dụng?!? Đ…

Đàn ông trên 30 tuổi mà không có 300 triệu trong tài khoản là kẻ vô dụng?!? ?Đàn ông trên 30 tuổi mà không có 300 triệu trong tài khoản là kẻ vô dụng?!? ?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *