Người Bản Lĩnh, profile picture

Đạo vợ chồng quan trọng là nhường nhịn. Vợ nóng thì chồng nhịn. Chồng nóng th…

Đạo vợ chồng quan trọng là nhường nhịn. Vợ nóng thì chồng nhịn. Chồng nóng thì chồng tiếp tục nhịn. Trên đời này 10 ông nhịn thì 9 ông có gia đình yên ấm hạnh phúc.?Đạo vợ chồng quan trọng là nhường nhịn. Vợ nóng thì chồng nhịn. Chồng nóng thì chồng tiếp tục nhịn. Trên đời này 10 ông nhịn thì 9 ông có gia đình yên ấm hạnh phúc.?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Popup Plugin Free