Người Bản Lĩnh, profile picture

Đạo vợ chồng quan trọng là nhường nhịn. Vợ nóng thì chồng nhịn. Chồng nóng th…

[ad_1]

Đạo vợ chồng quan trọng là nhường nhịn. Vợ nóng thì chồng nhịn. Chồng nóng thì chồng tiếp tục nhịn. Trên đời này 10 ông nhịn thì 9 ông có gia đình yên ấm hạnh phúc.😀Đạo vợ chồng quan trọng là nhường nhịn. Vợ nóng thì chồng nhịn. Chồng nóng thì chồng tiếp tục nhịn. Trên đời này 10 ông nhịn thì 9 ông có gia đình yên ấm hạnh phúc.😀

Người Bản Lĩnh, profile picture
[ad_2]
Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *