Người Bản Lĩnh, profile picture

Đi làm rồi mới hiểu: mỗi đồng tiền kiếm được đều không dễ, đó là mồ hôi nước …

Đi làm rồi mới hiểu: mỗi đồng tiền kiếm được đều không dễ, đó là mồ hôi nước mắt, thậm chí đánh đổi cả thanh xuân… nhưng cuối cùng vẫn nghèo!Đi làm rồi mới hiểu: mỗi đồng tiền kiếm được đều không dễ, đó là mồ hôi nước mắt, thậm chí đánh đổi cả thanh xuân… nhưng cuối cùng vẫn nghèo!

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *