Hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÌNH FB.COM/NGUOIBL BÀ LINDO ĐÃ NÓI VỚI CHÀNG TRAI QUANG LINH ĐẾN TỪ NGHỆ AN KHI ANH BỎ TIỀN RA XÂY NHÀ CHO NGƯỜI BẠN Ở CHÂU PHI: "NĂM NAY ĐÃ 87 TUỔI NHƯNG CHƯA THẤY ĐƯỢC NGÔ”I NHÀ NÀO ĐẸP ĐẾN THẾ CÁC CON TRAI CỦA BÀ, CHƯA AI DÁM MƠ ĐẾN VIỆC CÓ MỘT NGÔ”I NHÀ NHƯ THẾ. VẬY MÀ, MỘT NGƯỜI VIỆT XA LẠ ĐÃ XÂY TẶNG CHÚNG."'

Điều này thật tuyệt vời, tự hào lắm con người Việt Nam

Điều này thật tuyệt vời, tự hào lắm con người Việt Nam ??

Hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÌNH FB.COM/NGUOIBL BÀ LINDO ĐÃ NÓI VỚI CHÀNG TRAI QUANG LINH ĐẾN TỪ NGHỆ AN KHI ANH BỎ TIỀN RA XÂY NHÀ CHO NGƯỜI BẠN Ở CHÂU PHI: "NĂM NAY ĐÃ 87 TUỔI NHƯNG CHƯA THẤY ĐƯỢC NGÔ”I NHÀ NÀO ĐẸP ĐẾN THẾ CÁC CON TRAI CỦA BÀ, CHƯA AI DÁM MƠ ĐẾN VIỆC CÓ MỘT NGÔ”I NHÀ NHƯ THẾ. VẬY MÀ, MỘT NGƯỜI VIỆT XA LẠ ĐÃ XÂY TẶNG CHÚNG."'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *