Người Bản Lĩnh, profile picture

Đồng tiền không dạy ta cách làm người, nhưng nó giúp ta làm rõ bản chất của m…

Đồng tiền không dạy ta cách làm người, nhưng nó giúp ta làm rõ bản chất của một số người.

Đúng chứ?Đồng tiền không dạy ta cách làm người, nhưng nó giúp ta làm rõ bản chất của một số người.

Đúng chứ?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *