Người Bản Lĩnh, profile picture

Dù kiếm tiền bằng cách nào cũng phải nhớ: Tâm phải thanh thản, thân phải bình…

Dù kiếm tiền bằng cách nào cũng phải nhớ: Tâm phải thanh thản, thân phải bình an.
Tiền là phương tiện chứ không phải mục đích!Dù kiếm tiền bằng cách nào cũng phải nhớ: Tâm phải thanh thản, thân phải bình an.
Tiền là phương tiện chứ không phải mục đích!

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *