Người Bản Lĩnh, profile picture

ĐỪNG BAO GIỜ CÃI NHAU VỚI MỘT NGƯỜI NGU ____________________ Một người nói: …

ĐỪNG BAO GIỜ CÃI NHAU VỚI MỘT NGƯỜI NGU
____________________
Một người nói: 4 x 4 = 16. Một người nói: 4 x 4 = 17

Cả hai không ai chịu nhịn ai, cứ cãi qua cãi lại mà chẳng bất phân thắng bại nên bèn lôi nhau lên quan huyện phân giải.

Nghe xong câu chuyện, quan huyện phán:

– Người nói 4 x 4 = 17 được thả cho về nhà!

– Còn thằng nói 4 x 4 = 16 ở lại, và lôi ra ngoài đánh 50 hèo cho bớt ngu đi!

Người nói 4 x 4 = 17 hí hửng đi về nhà, còn người kia sau khi bị đánh 50 hèo xong vẫn ấm ức liền vào hỏi quan huyện:

– Tại sao con nói đúng mà quan vẫn cứ đánh con?

Quan huyện nói:

– Cái tội của mày rất lớn con à, đó là vì mày biết 4 x 4 = 16 là đúng mà vẫn đi cãi nhau với một thằng ngu. Đã biết nó ngu mà lại tốn thời gian vì một đứa ngu, cố chấp như mày nên bị đánh là phải. Còn thằng ngu kia ta thả nó về xã hội để xã hội dạy cho nó thấy là nó ngu như thế nào, còn mày có nói đến thế nào đi chăng nữa nó vẫn không khôn ra được đâu.

sưu tầm

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÁNLÍNH LÍNH BẢN FB.COM/NGUOIBL "PHẢI BIẾT CÚI ĐẦU TRƯỚC ĐỨA NGU THÌ MỚI LÀ QUÂN TỬ. BIẾT NÓ NGU MÀ CÃI TAY ĐÔI VỚI Nä THÌ KHÁC NÀO HAI ĐỨA NGU CÃI NHAU." -TưMãY- MãY-'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *