Người Bản Lĩnh, profile picture

Đúng chứ?

Đúng chứ? ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÌNH FB. FB.COM NGUOIBL "HÃY MUA ĐẤT. NGƯỜI TA KHԔNG TẠO RA Nä NỮA ĐÂU." MARK TWAIN-'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *