Người Bản Lĩnh, profile picture

Đúng chứ?

Đúng chứ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÁNLÍNH NGƯỜI FB.COM/NGUOIBL KHI CÒN TRẺ, NGƯỜI TA DỄ TÌM ĐƯỢC MỘT TÌNH YÊU CHÂN THẬT NHƯNG LẠI KHÔNG BIẾT CÁCH GIỮ KHI TRƯỞNG THÀNH, NGƯỜI TA ĐÃ HỌC ĐƯỢC CÁCH GIỮ NHƯNG LẠI KHÓ KIẾM MỘT TÌNH YÊU CHÂN THẬT...'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *