Người Bản Lĩnh, profile picture

Đúng chứ?

Đúng chứ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'KIẾNTHÚCMOINGÂY THÚCMÃI NGÀY FB. COM KTMNGA KHI BẠN NỢ TIỀN MỘT AI ĐÓ, HÃY HIỂU SÂU SẮC RẰNG, CHỮ "NỢ" ẤY KHԔNG CHỈ ĐƠN THUẦN TRẢ BẰNG GIẤY BẠC, SÃNG PHẲNG NHƯ TỜ GIẤY BẠC LÀ ĐƯỢC ĐÂU. NHỚ ĐẤY'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *