Người Bản Lĩnh, profile picture

Đúng vậy, đối với họ, không có tiền thì đã thua rồi!

Đúng vậy, đối với họ, không có tiền thì đã thua rồi! ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về ô tô và văn bản cho biết 'KIẾN KIẾNTHỨCMÕINGÂY THỨC FB COM KTMNGAY NẾU BẠN THẤY NGƯỜI ĐÀN ԔNG LÚC NÀO CŨNG TẤT BẬT KIẾM TIỀN... KHÔNG PHẢI VÌ HỌ THAM LAM ĐÂU, MÀ VỚI HỌ KHÔNG CÓ TIỀN LÀ ĐÃ THUA RỒI.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *