Người Bản Lĩnh, profile picture

Đúng vậy không các ông?

Đúng vậy không các ông? ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÁNLÍNH FB.COM/NGUOIBL LẤY Vợ SINH CON CHÍNH LÀ CÁCH GIÚP ĐÀN ÔNG CÓ THÊM ĐỘNG LỰC TRONG CUỘC SỐNG. ĐỂ CHĂM CHỈ LÀM ĂN, BỚT ĂN CHƠI PHUNG PHÍ, BIẾT DÀNH DỤM TIỀN BẠC,... Vợ CON CHÍNH LÀ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI NGƯỜI ĐÀN ÔNG.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *