Người Bản Lĩnh, profile picture

Già lắm rồi, hơi đâu nữa mà cãi nhau

Già lắm rồi, hơi đâu nữa mà cãi nhau ??

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là ảnh chế về 3 người, râu và văn bản cho biết 'JOHN FICK Tôi đang ở cái giai đoạn của cuộc đời mà tôi sẽ né mọi thể loại tranh luận OHN WICK kể cả mà bạn có bảo tôi là 1+1=5 OHN thì ôi, tuyệt vời, bạn đỉnh số 1 luôn bạn ơi!!'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *